Všeobecné podmienky
Po obdržaní Vašej objednávky Vám zašleme jej Potvrdenie, ktorého súčasťou je aj potvrdenie konečnej ceny a platobných podmienok Vášho skleníka.
Uvádzané rozmery skleníka sú orientačné! Pokiaľ sa rozhodnete zhotoviť si základy sami, po potvrdení Vám zašleme pôdorys/ skicu základovej obruby skleníka. Ak už máte základy vopred pripravené, najneskôr pri zadaní objednávky nás prosím o tom informujte uvedením ich presných rozmerov/ šírka x dĺžka vnútorných aj vonkajších rozmerov základov/.
Uchytenie skleníka na stanovište: Pokiaľ nie sú pripravené základy a ani nie je požiadavka na dodanie kotviacích pilot, pri dodaní skleníka nebude možné ho uchytiť a zabezpečiť; v takomto prípade po prevzatí zmontovaného skleníka preberá objednávateľ zodpovednosť za jeho uchytenie/zabezpečenie. Pred samotnou dodávkou skleníka je potrebné, aby ste si pripravili terén / vyčistiť, zarovnať do roviny,...
Ak sa rozhodnete v objednávke niečo zmeniť, zrušiť,doplniť, kontaktujte sa prosím telefonicky alebo mailom.
Pri platbe za skleník zo štandardnej ponuky si môžete vybrať z dvoch variant: buď uprednostníte platbu v hotovosti po prevzatí skleníka, alebo platbu vopred bezhotovostným prevodom na účet; pri platbe za skleník typu "Atyp" / skleník vyrobený podľa Vašich špecifických podmienok / je požiadavka na zálohovú platbu, ktorej výška bude stanovená dohodou a to v závislosti od náročnosti prevedenia.
V objednávke uvádzate približný termín dodania skleníka/ ročné obdobie, príp.mesiac/ ; pokiaľ Vami uvádzaný termín však nebude možné z kapacitných dôvodov akceptovať, dovolíme si vám v Potvrdení navrhnúť najbližší možný termín s tým, že budeme od vás požadovať vaše stanovisko k tomuto návrhu . Pri dodávke je potrebné brať ohľad aj na poveternostné podmienky a tak presný termín dodania v dostatočnom predstihu bude upresnený telefonicky po vzájomnej dohode.
Pokiaľ by v období od vášho objednania do termínu dodania došlo k zvýšeniu cien, garantujeme vám ceny platné v okamihu odoslania Vašej objednávky.
Na skleník je poskytovaná štandardná záruka v zmysle platnej legislatívy SR; záruka sa vzťahuje na vady, ktoré nie sú zapríčinené mechanickým poškodením alebo nesprávnym zaobchádzaním. Ak by náhodou bola na skleníku zistená vada, ihneď nás prosím písomne informujte a pripojte jej podrobný popis; obratom sa s vami skontaktujeme a dohodneme termín obhliadky, resp. ďalší postup riešenia.
V objednávke požadujeme,aby ste uviedli vaše osobné/kontaktné údaje ; tieto údaje slúžia výhradne k vybaveniu vašej objednávky a teda nebudú použité k iným účelom.

Doporučenia k používaniu
Skleník nie je náročný na údržbu; v prípade potreby je možné polykarbonát umyť čistou letnou vodou, prípadne veľmi slabým mydlovým roztokom s jemnou čistou handričkou napr.mikrovlákno - jednoznačne sa vyhýbajte chemikáliam, ktoré by ho mohli poškodiť / agresívne čistiace prostriedky by naviac mohli poškodiť rastlinkám.
Pri údržbe kostry a pokrytia skleníka sa vyhýbajte používaniu ostrých predmetov !
Polykarbonát nečistite pri extrémnych teplotách - teda vtedy, ak je rozpálený od slnka, alebo pri mínusových teplotách.
Pri voľbe stanovišťa prihliadajte na to, aby sa eliminovali možnosti mechanického poškodenia skleníka / napr. pri silnom vetre, búrke - padajúce konáre a pod.
Priebežne kontrolujte stanovište skleníka, uchytenie,stabilitu skleníka i správnu funkčnosť príslušenstva skleníka, ako napr. automatické otvárače, či závlahové systémy / na zimné obdobie je vhodné ich demontovať/.
Pri silnom vetre odporúčame automatické otvárače mechanicky zaistiť, aby nedošlo k ich poškodeniu, ako aj k poškodeniu skleníka.
V zimnom období, najmä pri silnej snehovej nádielke kontrolujte skleník; konštrukčne je riešený tak, aby ho sneh výrazne neohrozoval, ale pri extrémnom počasí je vhodné skleník priebežne kontrolovať a v prípade potreby odstrániť snehovú pokrývku.

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení:

Zároveň teda platí, že:  Osoba, ktorá zasiela dopyt, požiadavku, objednávku a pod. , cieleným zaškrtnutím uvedeného políčka v objednávkovom systéme  na web stránke *, týmto vyjadruje  svoj  s ú h l a s  so spracovaním osobných údajov v potrebnom rozsahu  u subjektu/dodávateľa a to v súlade so zák.č. 122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení . Jedná sa najmä o kontaktné osobné údaje, ako je meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne čísla, e-mailové adresy a pod. Účelom spracúvania a využívania osobných údajov dotknutej osoby subjektom, je najmä možnosť zaevidovania dopytu, požiadavky, objednávky a pod. a zaslania spätnej väzby / napr. ponuky, potvrdenia objednávky,.../ , ďalej vystavovania obchodných dokladov / napr. dodací list, faktúra,.../ , prípadne využitia na marketingové účely / zaslania informácií o novinkách, ..../ .  *pozn:  Cieleným zaškrtnutím políčka súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutou osobou, sa ňou udelený súhlas zobrazí na formulári dopytu, objednávky a to nasledovne: „Súhlasím  so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení„ .   

Pokiaľ bude  dopyt, objednávka doručená subjektu/dodávateľovi , iným spôsobom ako prostredníctvom web stránky,  za udelenie súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov sa považuje  aj uvedenie osobných / kontaktných údajov  samotnou dotknutou osobou / záujemcom, objednávateľom/  pri komunikácií so subjektom/ dodávateľom.